Свързване на девиаторен ключ

свързване с девиаторен
свързване с девиаторен

Девиаторния ключ е улеснение и удобство за всеки дом или офис и полагане на допълнителен труд от страна на ел техниците. Думата произлиза от латински deviatio и означава отклонение – отклонение на осветлението, което означава, че към едно осветително тяло могат да се монтират два ключа за включване и изключване, като разположението им е на две различни места, с разстояние по между им и работещи паралелно, без да си пречат на електроинсталацията. Девиаторните ключове намират удобно приложение в дълги коридори, стълбища във входове, спални или всекидневни. Удобството идва от това, че можете да включвате и изключвате осветлението от две различни точки в помещението, например при влизане в коридора, включвате лампата и когато го подминете, на излизане, я изключвате от ключа, разположен в края на коридора. Удобство представлява и за спалните помещения. Единият край на девиаторният ключ е разположен стандартно до вратата, докато вторият може да е до леглото и когато се събудите вечер, лесно ще включите осветлението, без да се налага да ставате от леглото.

Стъпки за успешно свързване на девиаторен ключ

Свързването на девиаторен ключ е важна задача, която може да се изпълни със знание и точност. Девиаторният ключ, известен още като „двоен ключ“, се използва за управление на едно осветително тяло от две места. Примерно, той позволява включването и изключването на лампата както от входната врата, така и от друг край на стаята. Свързването на девиаторен ключ изисква две девиаторни рамки и един или два девиаторни ключа, в зависимост от броя на местата за управление.

Първата стъпка е да се изключи електрозахранването, за да се осигури безопасност по време на инсталацията. След това се изваждат рамките на съществуващите ключове и се свалят покривките на електрическите кабели. Двата девиаторни ключа трябва да бъдат свързани по следния начин: единият „COM“ терминал на първия ключ се свързва със същия „COM“ терминал на втория ключ, а на втория „COM“ терминал на втория ключ се свързва фазовият проводник. Останалите два „L1“ терминала на двете ключове се свързват с фазовия проводник от източника и към осветителното тяло.

Следвайки тези стъпки и съобразявайки се с инструкциите на производителя, свързването на девиаторен ключ може да се извърши безпроблемно. Въпреки това, ако нямате опит в електротехническите инсталации, е препоръчително да се обърнете към лицензиран електротехник, за да гарантирате коректността и безопасността на свързването.

Схеми за свързване на девиаторен ключ

На технически език, девиаторния ключ се нарича още ,,схема 6”, и в него влизат три проводника, докато стандартната схема за останалите свързвания на ключове се нарича ,,схема 1’’ и в тях влизат само два проводника. Трябва да имате предвид, че всичко е като детска игра за опитните електротехници.

В ,,схема 6’’ влиза фазовия проводник и още два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отправен към осветителното тяло. Захранващия проводник към осветителното тяло е нулевият проводник от захранващата верига.

Команда на осветителното тяло от три места

Ако коридорът или стълбището е много дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата и съответно командата да се извършва от три различни места. Този тип свързване се нарича още ,,схема 8” или иначе казано кръстат ключ. Схемата не е сложна за изпълнение от всеки един електротехник. На практика кръстатия ключ се поставя между двата девиаторни ключа, като ролята му е да обръща двата срещуположни проводника. ,,Схема 8” може да се разглежда още като общ корпус, в който се намират два девиаторни ключа, имащи един общ бутон за контрол.